آسیب‌های کرونا به کسب‌و‌کارها
برای پیگیری و پشتیبانی از کسب‌وکارها
توضیحات پرسشنامه
این پرسشنامه، با هدف استفاده خرد جمعی فعالان اقتصادی، جهت پیشنهاد یک راهکار موثر برای حمایت از کسب و کارها پس از بحران کرونا، توسط اتاقهای بازرگانی، اصناف و تعاون طراحی و عرضه شده است. برای تکمیل این پرسشنامه نیازمند 5 الی 10 دقیقه از وقت گرانبهای شما هستیم. اطلاعات اظهار شده در این پرسشنامه با رعایت اصل محرمانگی تجمیع شده و در طراحی پیشنهاد مذکور مورد استفاده قرار می گیرد. اطلاعات شما به صورت مجزا در اختیار هیچ شخص یا نهاد ثالثی از جمله دولت قرار نخواهد گرفت. پیشاپیش از همکاری صمیمانه شما سپاسگزاریم.
الف مشخصات عمومی
عمر کسب و کار (سال)
تعداد پرسنل قبل از بحران کرونا (نفر)
نوع فعالیت
وابستگی بنگاه به اتاق‌ها و تشکل‌ها
وضعیت فعالیت بنگاه
ب اثرات کرونا بر کسب و کار
تعداد پرسنل تعدیل شده بر اثر بحران کرونا (نفر)
تعداد پرسنل در معرض تعدیل بر اثر بحران کرونا (نفر)
چه میزان از فعالیت شما بر اثر شرایط (بدون انتخاب شما) کاسته شده
چه میزان از فعالیت خود را برای سازگاری با شرایط کاهش داده اید
سهم ملاحظات اقتصادی در این کاهش فعالیت چقدر بوده است
سهم ملاحظات بهداشتی در این کاهش فعالیت چقدر بوده است
عدم حضور کارکنان باعث کاهش فعالیت کسب و کار شده است
اثر ملاحظات بهداشتی در حوزه تولید و فروش بر کاهش فعالیت کسب و کار
اثر عوامل محیطی در بخش پشتیبانی از تولید و ارائه خدمات بر محدود شدن فعالیت
حجم کاهش تولید یا عملیات پیشرفت پروژه ها پس از بحران کرونا (تومان)
حجم کاهش فروش پس از بحران کرونا (تومان)
میزان کاهش نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاه پس از بحران (تومان)
میزان تقریبی سرمایه در گردش بنگاه پیش از بحران (تومان)
ج خسارات مستقیم کرونا
پرداخت هزینه‌های پرسنلی بدون امکان کار (تومان)
پرداخت هزینه قراردادهای دریافت خدمات (تومان)
هزینه اجاره و حق امتیاز بدون امکان کار (تومان)
مواد اولیه فاسد شدنی (تومان)
محصولات فاسد شدنی (تومان)
د پیش بینی نکول تعهدات بر اثر بحران کرونا
تعهدات قراردادی با مشتریان برای ارائه خدمت یا کالا (تومان)
چک‌ها (تومان)
حساب‌های دفتری (تومان)
اقساط وام (تومان)
حقوق دولت "مالیات و بیمه و عوارض و..." (تومان)