سامانه پایش و بازخورد کسب و کارهای ایران

سامانه پایش و بازخورد کسب و کارهای ایران، دو ماموریت کلیدی را تعقیب می کند
اول: شناسایی تهدیدها و فرصتهای فضای کسب و کار کشور با تکیه بر خرد جمعی فعالان اقتصادی
دوم: ارائه بازخوردهای هوشمند و اختصاصی سازی شده به مشارکت کنندگان این سامانه جهت توانمند سازی و مدیریت بهینه کسب و کار

پایش کسب‌وکارهای ایران
برای پیگیری و پشتیبانی از کسب‌وکارها
آخرین‌پایش‌ها

موانع کسب‌و‌کار (به‌زودی) هدف این پایش،‌ رصد مشکلاتی است که سر راه کسب‌وکارها وجود دارد، این موانع می‌تواند از طرف دولت باشد یا به خاطر نبود محیط مناسب یا عدم حضور عناصر مختلف.

راهکارهای تحقق شعار جهش تولید (به‌زودی) هدف این پایش،‌ بررسی راهکارهایی است که برای جهش تولید نیاز است، همچنین برخی موانع را هم بررسی خواهیم کرد.

اخبار و مطالب کلیدی
برای توسعه و بهبود فضای کسب‌وکار
آخرین‌مطالب
تمام مطالب